HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ

HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ Mutasavvıf

HACI BEKTAŞ VELİ

Bir milleti millet yapan unsurların başında kültür yer almaktadır. Kültür bir toprak parçası üzerinde milleti meydana getiren maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Kültür toplumun kimlik kazanmasında toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Türk kültürü kendi kültürel değerlerini yaşatılmasını ve aktarılmasında sağlayan tarihte birçok kişi yetiştirmiştir. Bunlardan birisi de topluma öğretileriyle yol gösteren bir ışık gibi milleti aydınlatan Hacı Bektaş Veli’dir.

Hacı Bektaş Veli 13. yüzyıla damgasını vuran ve kendinden sonraki kuşağa da düşünceleriyle etkisini hissettiren önemli bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek düşünce dünyası gerekse inanç önderliği bakımında toplumumuza örnek teşkil eden bir yapıya sahiptir. Hacı Bektaş Veli sadece Anadolu coğrafyasında değil, Balkan coğrafyasında da saygıyla anılan bir önder konumundadır.

Hacı Bektaş Veli, Asıl adı Bektaş olup muhtemelen ölümünden sonra Hacı Bektâş Velî diye şöhret bulmuştur. Hacı Bektaş Rum abdallarının pîridir; Diyâr-ı Rûm’un (Anadolu) büyük evliyasındandır. Tarihî şahsiyetini menkıbevîleştiren anlaşılması ve tahlili güç bu dönüşüm süreci, onu daha XIV. yüzyıldan itibaren zamanımızda da bütün gücüyle varlığını koruyan çok önemli bir kültün, Anadolu’daki heterodoks Müslümanlığın merkez şahsiyeti yapmıştır. Hacı Bektaş Veli’nin çeşitli kaynaklarda doğum ve ölüm tarihleri değişik gösterilmektedir. Bazı kaynaklarda doğumu 1242, Anadolu’ya gelişi 1270-1280 yıllan arası, ölümü ise 1337 olarak, bazı kaynaklarda ise doğumu 1209, ölümü 1271 olarak yazılmaktadır. İlk eğitim ve öğrenimini Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevi kültür ocağından alarak, çok sayıda bilim adamının yetiştiği Horasan’da engin bir bilgi birikimine ve geniş bir dünya görüşüne sahip olmuştur.

Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya gelişi, Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasi, ekonomik ve kültürel düzenin bozulduğu, yönetimde bölünmelerin ortaya çıktığı bir devreye rastlamaktadır.

Hacı Bektaş Veli Kırşehir yöresindeki Suluca Karahöyük’e (Hacımköy) yerleşmiş, Orta Anadolu’yu dolaştıktan sonra Anadolu kültürünü, Anadolu insanının gelenek ve göreneklerini özümseyerek yeni bir bilim ve öğreti merkezi kurmuştur. Burada çok sayıda öğrenci de yetiştiren ve yeniçeri ocağının da piri olarak bilinen Hacı Bektaş Veli Anadolu birliğinin sağlanmasına yardımcı olmuştur. Ortaya koymuş olduğu birleştirici ve yükseltici öğreti her türlü bağnazlıktan uzak, çağa uyan ilkeler haline gelmiştir.

Hacı Bektaş Veli, hakîkat çerağını Anadolu’da yakmış, etrafına topladığı insanlara tasavvufun inceliklerini anlatmıştır. “İnsan-ı kâmil” olmanın, Hakk’a ulaşmanın, dört kapı kırk makamdan geçerek hakîkata kavuşmanın yollarını yetiştirdiği talebelerine öğretmiştir. Sahip olduğu marifet (Allah’ı tanıma) bilgisini dervişlerine anlatarak Allah’ı onlara sevdirmiş, öğrettiği tarîkat âdâb ve erkânına uymalarını talep ederek de onları Allah’a sevdirmek istemiştir. Bir taraftan İlahî aşkı kalplerinde duymaya başlayan, diğer taraftan da nefislerinin arzularına tutsak olmamayı öğrenen dervişler, hakîkat ehlinin davranışlarını göstermişlerdir.

Adını bir düşünce ekolü, bir düşünce insanı olan Hacı Bektaş Veli’den alan üniversitemizin akademik olarak Hacı Bektaş Veli’nin eserlerini, dünya görüşünü ve günümüze olan etkilerini araştırmak başlıca hassasiyetlerimiz arasında yer almaktadır. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak Hacı Bektaş Veli'nin mirasına, kültürüne, oluşturmuş olduğu temel felsefeye sahip çıkmak ve bunu bir sonraki nesillere aktarmak asli görevlerimizden birisidir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye’de’ Hacı Bektaş Veli’ ile ilgili ‘Araştırma Enstitüsü’ olan tek üniversitesidir. Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6728 sayılı kanunla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  Rektörlüğüne bağlanmıştır. Kuruluşundan bugüne kadar aktif bir şekilde çalışan enstitümüz 2018-2019 eğitim-öğretim yılında “Alevi Bektaşi Kültürü Ana Bilim Dalı” adı altında yüksek lisans programı açarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. Bugün Enstitümüzde 3 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi ve 8 öğrenciyle eğitim ve öğretime devam etmektedir. Enstitümüz genelde Alevilik ve Bektaşiliğin tarihi, edebi ve sosyolojik boyutunu inceleyerek bilim dünyasına yeni bakış açıları kazandırırken özelde ise Hacı Bektaş Veli’nin hayatı, eserler ve öğretilerini bilimsel ölçeklerde araştırıp toplumun hizmetine sunmaktadır. Bu konuyla ilgili sadece Türkiye’de değil dünyanın değişik yerlerinde Bektaşi geleneği ve felsefesi ile ilgili, Bektaşiliğin oluşturmuş olduğu tasavvufi yol ile ilgili çalışmaları takip edilerek onların yeni bir vizyon oluşturmasına ve Bektaşiliğin yeniden bir ışık olup önümüze düşmesini sağlayacak çalışmalar üretmek gayretindedir.

Üniversitemizde Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın enstitümüze gösterdiği özel bir önem ve gayretleriyle enstitümüz kapsamında “Alevilik ve Bektaşilik Çalıştayı”, “Ehl-i Beytin Yasında Muharem Lokmasında Canlarla”, “Aleviliğin Güncel Sorunları”, “Kültürel Dönüşümler İçerisinde İnançların Yeri” gibi çeşitli programlar düzenlenmiş olup çalışmalarına devam etmektedir.

ESERLERİ
Kitabü'l-Fevâ'idi

İstanbul Üniversitesindeki nüsha (Ty.55)da, anlatım üçüncü şahıs ağzından verilmektedir. Abdülbâki Gölpınarlı, bu eserin Hacı Bektaş Veli'ye ait olmayıp, Mesnevî, Nefehât... gibi bazı tasavvufi eserlerden iktibaslarla oluşturulduğunu söyler.

Eserin Üniversitedeki yazması Türkçe ‘ye çevrilmiş ve basılmıştır . Eser muhteva olarak Makalât'la çok büyük benzerlikler göstermektedir. Prof. Dr. Esad Coşan, eser hakkındaki mütealâlarını belirtirken, eserin, gerçekten Hacı Bektaş'la ilgili olduğunu, ancak eserin muhtelif ilâve ve tahrifler ile asli hüviyetinden uzaklaştığını söyler.

Fatiha Suresi Tefsiri

Hacı Bektaş Veli'nin böyle bir eseri bulunduğunu ilk defa Fuad Köprülü haber vermiştir. Ancak o da Bahâ Sa'id Bey'in verdiği ma'lumata dayanır. Bahâ Sa'id Bey, sonradan yanan Tire Kütüphanesi'nde Hacı Bektaş'a ait bir tefsir-i Fatiha olduğunu söylemiştir. Prof. Dr. Esad Coşan ise, "Tire Kütüphanesine gittiğini, fakat eserin ne nüshasına ne de eserle ilgili bir kayda rastlayamadığını belirtmektedir.

Mutasavvıfların bilhassa Fatiha, Yasin-i Şerif tefsiri gibi birtakım tefsirler yapmaları Hacı Bektaş'ın da böyle bir eseri bulunabileceğini muhtemel kılıyor.

1608
Şathiyye

Hacı Bektaş Veli'nin iki sayfa kadar tutan bir şathiyyesi olduğunu yine Abdülbaki Gölpınarlı nakletmektedir. 1680 yılında Enverî mahlası Hurufı ve Nakşî bir müellif tarafından nazım ve nesir karışık olarak "Tuhfetü's-Salikîn" adıyla şerh edilen bu eserin yeri bilinmiyor.Bu konuda, Türk Ansiklopedisi'nin "Bektaş" maddesinde sınırlı bilgi veren A. Gölpınarlı, eserin bulunduğu yeri zikretmemiştir.

Hacı Bektaş'ın Nasihatleri

Hacı Bektaş Veli'ye ait nasihat ve vasiyetler, bir nüshası Hacıbektaş İlçesi Halk Kütüphanesi Ktp. no:29'da kayıtlı olan ve Dedemoğlu tarafından yazılan "Akâid-i Tarikat"ı müteakiben kaydedilmiştir. Nasihatlerin İstanbul Arkeoloji Müzesi Ktp. no: 891'de kayıtlı "Mecmuatü'r-resâil" içinde eksik olarak bulunduğu da bilinmektedir.

Bu nasihatlerin gerçekten Hacı Bektaş'a ait olup olmadığı konusunda kesin bir delil bulunmamaktadır.

Besmele Şerhi

Bir nüshası Manisa Kütüphanesi'nde bulunan bu eser Türkçe olarak kaleme alınmıştır. Eser, Hacı Bektaş Veli Besmele Tefsiri adıyla neşredilmiştir.

Hacı Bektaş Veli bu eserinde besmelenin mânâ ve ruhunu yorumlar. Bunu yaparken de ayet, hadis ve birtakım kıssalardan deliller getirir.

13. YY
Makâlât

Prof. Dr. Esad Coşan tarafından neşredilen Makâlât'ın (26) aslı, Arapça'dır. Velâyetnâme'de "Said Emre'nin Makâlât'ı Türkçe'ye çevirdiği söylenir. Oldukça zengin bir nüsha özelliğine sahip olan eserin aynı zamanda manzum ve mensur türleri de bulunmaktadır.

Makâlât'ın ona ait olduğu konusunda hiç şüphe bulunmamaktadır. Çeşitli dini ve tasavvufi meselelerin çok açık bir şekilde ele alındığı bu eserin asıl önemli özelliği, Hacı Bektaş Veli'nin şimdiye kadar tanıtıldığı gibi Şiî-Bâtıni bir kişilikte olmayıp, aksine şeriate bağlı bir mutasavvıf olduğunu açıkça göstermesidir.

KİŞİLİĞİ

HACI BEKTAŞ VELİ

Ö.669-/1271 (?)

Bektaşîlik tarikatının kurucusu olarak kabul edilen Türkmen şeyhi.

Asıl adı Bektaş olup muhtemelen ölümünden sonra Hacı Bektâş Velî diye şöhret bulmuştur. XIII. yüzyıl Selçuklu Anadolusu’nda Babaî hareketinin lideri Baba İlyâs Horasânî’nin çevresine, XIV. yüzyılda Yeniçeri Ocağı’nın kuruluşuna, XVI. yüzyılda kendi adını alacak olan Bektaşîlik tarikatının teşekkülüne adı karışan Hacı Bektâş Velî’nin, devrinin kaynaklarında hemen hiçbir iz bırakmadığına bakılırsa yaşadığı dönemde yaygın bir şöhrete sahip olmadığı söylenebilir. Öte yandan Yeniçeri Ocağı’nın ve Bektaşîliğin pîri kabul edilmesi ve Alevî-Bektaşî kesiminde bir iman esası olan güçlü konumu onu çözümlenmesi gereken tarihî bir problem haline dönüştürmektedir. Bu durum, hakkındaki yetersiz tarihî bilgilerle menkıbelerin yarattığı çift yönlü (tarihî-menkıbevî) şahsiyetinin birbiriyle uyuşmazlığından kaynaklanmaktadır.

Menkıbevî Hacı Bektaş Rum abdallarının pîridir; Diyâr-ı Rûm’un (Anadolu) büyük evliyasındandır. Tarihî şahsiyetini menkıbevîleştiren anlaşılması ve tahlili güç bu dönüşüm süreci, onu daha XIV. yüzyıldan itibaren zamanımızda da bütün gücüyle varlığını koruyan çok önemli bir kültün, Anadolu’daki heterodoks Müslümanlığın merkez şahsiyeti yapmıştır. Mesele, Baba İlyas’ın sayısı oldukça fazla halifelerinin arasından yalnızca bu mütevazı Türkmen babasına nasip olması noktasında odaklanmaktadır. Ne Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ne Yûnus Emre ne de Anadolu’da yaşamış başka hiçbir sûfî onun kadar güçlü bir kutsallaştırmanın konusu olmuştur. Bu bağlamda, bugünkü Hacı Bektâş Velî’nin tarihî Hacı Bektâş Velî’nin ölümüyle doğduğunu söylemek tarihî bir gerçeği ifade etmek olacaktır. Dolayısıyla Hacı Bektâş Velî’yi bu iki paralel (yaşarken ve öldükten sonraki) kimliğiyle ele almak zarureti vardır. Ancak yaşadığı dönem ve çevreden hiçbir yazılı kaynak veya belge bugüne intikal etmediğinden onun tarihî hüviyetini belirleyebilmek mitolojik şahsiyetini tahlil etmekten çok daha zordur. Dönemin resmî kronikleri, hatta sûfî kaynaktan bile ondan bahsetmez. Bu bilgi kıtlığı, Hacı Bektâş Velî’yi Türkiye’de zaman zaman siyasî-ideolojik spekülasyonların itibarlı malzemesi haline getirmiştir. Bundan dolayı Hacı Bektâş Velî problemini iyi anlayabilmek için hakkında bilgi veren kaynakların mahiyetinden söz etmek gerekir.

Hacı Bektâş-ı Velî’yi ancak kendi zamanından epeyce sonra yazılmış ikinci dereceden kaynaklardan incelemek mümkündür. Bu kaynakların en eskisi, XIV. yüzyılın ünlü sûfîlerinden Âşık Paşa’nın oğlu Elvan Çelebi’nin Menâkıbü’l-kudsiyye adlı menkıbevî aile tarihidir. Hacı Bektâş  Velî’nin şeyhi olup 1239 veya 1240 yılında Selçuklu yönetimine karşı Babaî İsyanı diye bilinen büyük sosyal hareketi gerçekleştiren Vefâî şeyhi Baba İlyâs Horasânî’nin torunu olan bu sûfî şair, eserinde Hacı Bektâş Velî’den kısaca bahsetmesine rağmen çok önemli ipuçları verir.

Hacı Bektâş-ı Velî hakkında ikinci kaynak, vefatından yaklaşık yüz yıl sonra Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin torunu Ulu Ârif Çelebi’nin emriyle Ahmed Eflâkî tarafından kaleme alınan Menâķıbü’l- Arifîn adlı Farsça eserdir. Dönemin Anadolu’su ve Mevlevîliğin tarihi bakımından çok önemli olan bu eserde Hacı Bektâş Velî hakkında kısa bir pasaj vardır. Bu pasaj, hem onun sûfî kimliği hem de öteki kaynakları kontrol etme bakımından büyük değer taşır.

XIV. yüzyıla ait bu iki kaynaktan sonra kronolojik olarak sırayı, Hacı Bektâş Velî adına düzenlenmiş olup XV. yüzyılın son çeyreği içinde kaleme alındığı kesin gibi görünen Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş Velî alır. Eser XV. yüzyılın son çeyreği içinde yazıya geçirilmiş olmakla beraber ihtiva ettiği bilgiler şüphesiz, Hacı Bektâş Velî’nin yaşadığı dönemden itibaren mensuplarının arasında ağızdan ağıza dolaşarak XV. yüzyıla intikal etmiştir. Ayrıca bu eserin Menâkıb-ı Hâce Ahmed-i Yesevî, Menâkıb-ı Lokmân-ı Perende, Menâkıb-ı Ahî Evran ve Menâkıb-ı Seyyid Mahmûd-ı Hayranı gibi XIII. yüzyıldan kalma yazılı kaynakları da vardır. Daha çok Vilâyetnâme-i Hacı Bektaş veya sadece Vilâyetnâme diye tanınan bu eserin ehemmiyeti, Hacı Bektâş Velî’nin tarihî şahsiyetini tesbite yarayacak çok önemli veriler ihtiva etmesinin yanı sıra Bektaşîlik ve Alevîlikte bugün de mevcut olan inançların çoğunun kaynağını oluşturmasından ileri gelir. Dolayısıyla bu çevrelerde yarı kutsal niteliği olan bir kitaptır. Ayrıca Hacı Bektâş Velî’yi Ahmed Yesevî geleneğine bağlayan önemli metinleri içinde bulunduran eser, Hacı Bektâş-ı Velî’nin şahsiyeti ve Bektaşîliğin tarihçesi bakımından tarihî gerçeklerle menkıbelerin birbirine karıştığı değerli bir kaynaktır.

Aynı yüzyılda yaşayan Lâmiî Çelebi’nin Nefehât Tercümesi’nde üç dört cümleyi geçmeyen ifadeleri Hacı Bektâş-ı Velî’nin mistik şahsiyeti hakkında dikkate değer kayıtlar ihtiva eder. XV. yüzyılın sonlarına ait bir başka önemli kaynak ise yine Baba İlyâs-ı Horasânî’nin soyuna mensup bir sûfî tarihçi olan Âşıkpaşazâde’nin Tevârîh-i Âl-i Osman adlı eseridir. Burada müellifin büyük dedesinin halifesi olan Hacı Bektâş Velî’ye dair aile içinden gelen şifahî bilgiler kaydedilmiştir. Bunlar, büyük bir ihtimalle tarihî Hacı Bektâş Velî’yi anlatan gerçeğe en yakın bilgilerdir.

Son olarak XVI. yüzyıldan Taşköprizâde’nin eş-Şeķā’iķu’n-nu’mâniyye adlı eserini de kaydetmek gerekir. Hacı Bektâş Velî bu kitapta diğer kaynakların aksine tam anlamıyla Sünnî bir velî olarak tanıtılır. Sonraki yüzyıllara ait bazı eserlerde de Hacı Bektâş Velî’ye dair bilgilere rastlanır. Ancak bunlar esas olarak adı geçen eserlere ve özellikle Vilâyetnâme ve eş-Şeķā’iķu’n-nu’mâniyye’ye dayanır.

Hacı Bektâş Velî’nin tarihî şahsiyeti ve Anadolu’ya gelmeden önceki hayatı hakkında Vilâyetnâme’de yer alan menkıbevî bilgiler dışında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak onun “Horasan erenleri” diye bilinen Kalenderiyye akımına mensup safîlerden biri, dolayısıyla Horasan Melâmetiyye mektebinden olduğuna muhakkak nazarıyla bakılabilir. Bu sebeple XIII. yüzyılda Cengiz istilâsı sebebiyle Anadolu’ya vuku bulan derviş göçleri arasında, aynı mektebe mensup Yesevî veya daha kuvvetli bir ihtimalle Haydarî dervişlerinden biri olarak Anadolu’ya gelmiş olmalıdır. Burada bugüne kadar gözden kaçan önemli bir nokta, benzeri bütün Türkmen şeyhleri gibi muhtemelen Hacı Bektâş Velî’nin de kendine bağlı bir Türkmen aşiretiyle birlikte Anadolu’ya gelmiş olduğudur. Çünkü genellikle bu aşiretler (Dede Garkın’a bağlı Garkın aşireti örneğinde olduğu gibi) başlarındaki şeyhin adıyla anılıyordu. Nitekim Osmanlı tahrir defterlerine dayalı yeni bir araştırma, Hacı Bektâş Velî’ye bağlı geniş bir Bektaşlı oymağının mevcut olduğunu ortaya koymuştur. 

MAKALELER
NEVÜ Rektörü Prof.Dr. Mazhar BAĞLI Muharrem Matemi ve Yas Orucundaki Konuşması
NEVÜ Rektörü Prof.Dr. Mazhar BAĞLI Muharrem Matemi ve Yas Orucundaki Konuşması

‘Muharrem Matemi ve Yas Orucu’ dolayısıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından,  ‘Ehl-i Beyt’in Yasında Muharrem Lokması’ ikram etkinliği gerçekleştirildi. Alevi-Bektaşi inancının önemli merkezlerinden

Anahtar Kelimeler : Hacı Bektaş Veli, Biri Olalım, İri Olalım, Diri Olalım, Ahmed Yesevi,Lokma

‘Muharrem Matemi ve Yas Orucu’ dolayısıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından,  ‘Ehl-i Beyt’in Yasında Muharrem Lokması’ ikram etkinliği gerçekleştirildi.
Alevi-Bektaşi inancının önemli merkezlerinden olan Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesinde bulunan Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin dergahında gerçekleştirilen ‘Muharrem Lokması İkramı gerçekleştirilmiştir. 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mazhar BAĞLI: “Alevi-Bektaşi Kültürünü Bir Sonraki Nesle Yeniden Modernize Ederek, Günün Koşullarına Uygun Bir Halde Sunmanın Gayreti İçerisindeyiz.” diyerek konuşmalarına devam etmiştir.
2019 NEVÜ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Makale Dosyası
Bir olalım, iri olalım, diri olalım
Bir olalım, iri olalım, diri olalım

Bir olalım, iri olalım, diri olalım Bir asır önce konulan emperyal proje bir asır sonra tüm detaylarıyla uygulanmaya çalışılıyor. Bu coğrafyanın insanları bir taraftan etnik kökenlerindeki farklılıklar, diğer taraftan mezhep ve me

Anahtar Kelimeler : Hacı Bektaş Veli, Biri Olalım, İri Olalım, Diri Olalım, Ahmed Yesevi

Bir olalım, iri olalım, diri olalım

Bir asır önce konulan emperyal proje bir asır sonra tüm detaylarıyla uygulanmaya çalışılıyor. Bu coğrafyanın insanları bir taraftan etnik kökenlerindeki farklılıklar, diğer taraftan mezhep ve meşrep farklılıkları dolayısıyla birbirlerine düşman edilmeye çalışılıyor.

Bu ülkenin, bu büyük medeniyetin çocukları olarak hepimize tarihi bir sorumluluk düşüyor.

Biz Horasan Erenlerinin, Anadolu Erenlerinin, Anadolu irfan mektebi olarak asırlardır yaşattığı Hacı Bektaş Veli’nin, Hacı Bayram Veli’nin, Yunus Emre’nin, Mevlana’nın, Taptuk Emre’nin, Balım Sultan’ın, her birisinin gergef gibi bu toplumun genlerine işlediği bu irfan medeniyetini yeniden diriltmek mecburiyetindeyiz. Temelinde sevgi olan, temelinde barış olan, temelinden insanları yaratanın emaneti olarak gören bir büyük anlayışı yeniden ihya ve inşa etmek mecburiyetindeyiz.

Biz Taif’te taşlandığı zaman, “Yarabbi; bunlara merhametinle muamele et. Çünkü bunlar bilmiyorlar. Ola ki bugün taş atanların içerisinde onların soylarından hak yolu bulacak insanlar gelir” diyen peygamberin ümmetiyiz.

Bizler, Sıffîn’de Cemel vakasında kendisine kılıç çekenlerin cenaze namazını kıldıran Hz. Ali’nin yolundan gidenleriz. Bizler Hz. Ali efendimiz Malik bin Eşter’i Mısır'a vali tayin ettiği zaman, “Ey Malik gideceksin insanlara muamele edeceksin onları yöneteceksin. Bil ki insanlar iki türdür; ya yaradılışta eşittir, ya dinde kardeşindir” diyerek insanları ayırmayan birleştiren ve tüm sınıflandırmaları bir anda bitiren bir anlayışı şiar edinenlerdeniz.

İnsanları yaradılışta eş olarak görmeliyiz, bütün ayırımları bir kenara koymalıyız. Kadın-erkek, Müslüman-gayrimüslim, beyaz-siyah, zengin-fakir, ırk, şu meşrep- bu mezhep gibi insanların farklılıklarını bir kenara koyarsak her canı Hz. İnsan olarak biliriz. 
İnsanları dinde kardeş olarak bilirsek şu Sünni’dir, bu Alevidir, bu Bektaşi’dir bu Şia’dır diyerek mezhebine göre bölmez, “La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah” diyen herkesi dinde kardeşimiz olarak görürüz.
2019 Yasin TEMEL NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Makale Dosyası